ALGEMENE VOORWAARDEN
No Limit Events

Art. 1
Het gebruik van springkastelen zoals multiplays en jump&slide’s is bedoeld voor kinderen en dient te gebeuren onder PERMANENT toezicht van een volwassen persoon. De andere attracties die beschreven staan onder sport&spel en mechanische attracties mag gebruikt worden door volwassenen.

Art. 2
No Limit Events kan niet worden aansprakelijk gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik.

Art. 3
Het is de toezichthoudende volwassene (art. 1) die verantwoordelijk is om de mensen te evacueren en de structuur af te laten mocht de wind plots opsteken (MAX. 5 Beaufort -38km/u).

Art. 4
De huurder verbindt zich ertoe de attractie niet te verplaatsen en de blower(s) te laten draaien gedurende de gehele duur van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
Bij een huurperiode van meer dan één dag, dienen (voor bewaring ‘s nachts) volgende maatregelen door de huurder te worden genomen: het eventuele regenwater laten aflopen alvorens het kasteel af te laten, torens en muren naar binnen plooien en de attractie in twee plooien. Over de mechanische attracties dien je steeds zeil te gooien. De blowers en verlengsnoeren dienen binnengezet te worden, buiten het bereik van kinderen.

Art. 5
Het is verplicht om tijdens het gebruik een vrije ruimte rond de attractie te voorzien van minstens 1,8m.

Art. 6
Bij stroomuitval of drukverlies dient de attractie meteen te worden ontruimd. Men dient te wachten tot de motor van de blazer(s) volledig tot stilstand is gekomen, alvorens deze opnieuw op te starten.

Art. 7
Het is verboden om:
– de attractie te betreden met schoenen, juwelen of andere puntige voorwerpen;
– voedsel, drank of kauwgom te nuttigen in de attractie; – de buitenwanden te beklimmen en op de muren te klimmen; – de attractie op te blazen of af te laten wanneer er personen in aanwezig zijn;
– te springen op het voorste gedeelte, dit dient enkel als opstap; – met zand of modder in de attractie te spelen;
– de blower(s) af te dekken;
– Confetti te gebruiken in de buurt van de attractie; eid van No Limit Events.

WERKING & ALGEMENE VOORWAARDEN

Reservaties

Reserveren kan telefonisch of via e-mail. Een reservatie is pas  definitief wanneer ze door ons werd bevestigd. Deze bevestiging gebeurt via een e-mail waarin er tevens ook  praktische informatie zal staan.  

Annulaties  

Bij slecht weer kan een reservatie kosteloos worden geannuleerd tot  48u voor de dag waarop de levering was voorzien. Voor alle andere gevallen van annulatie zal een kost van 75% van de  totale huursom worden aangerekend aan de huurder.  No Limit Events (RS&NVU BV) behoudt zich het recht voor om ten  aller tijde de reservering te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld bij slecht  weer of een voorspelling van onweer. Annulaties door No Limit Events. kunnen in geen geval aanleiding  geven tot een schadeloosstelling van de huurder.  

Prijzen en betalingen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW (21%). Indien u een factuur wenst,  gelieve dit meteen te vragen bij de reservatie. De betaling dient te gebeuren bij de levering. Deze kan cash of via de  Bancontact/Payconiq app. Voor onze zakelijke klanten kunnen wij een factuur opstellen. De  huurder verbindt zich ertoe om binnen de 14 dagen na factuurdatum  de factuur te voldoen. In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal een  ingebrekestelling worden gestuurd en een verwijlintrest van 5% per  maand aangerekend worden.  

Voorzieningen

Er dient een minimale doorgang te zijn van 1,5 meter (de breedte van  een gewone voordeur volstaat niet altijd). No Limit Events (RS&NVU BV) is niet verantwoordelijk voor  eventuele schade (trappen, muren, deur, inboedel…) indien er geen of  onvoldoende vrije doorgang is bij de plaatsing. Een attractie weegt 100 tot 200kg, wij vragen dan ook dat er altijd  minstens één volwassene aanwezig is tijdens het laden en plaatsen van  de attractie. Er dient een stopcontact van 220V (minimaal 16A) aanwezig te zijn  binnen de 50m van de plaats waar het springkasteel opgesteld dient te  worden. De ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige  voorwerpen. Bij zand of braakliggende grond dient de blower op een karton te  staan om geen zand aan te zuigen. De attractie plaatsen we niet op  zand, aarde of kiezel, dan moet de klant zelf een zeil of iets dergelijks  voorzien. 

Wat bij regen en wind?

Indien het begint te regenen, de attractie opgeblazen laten.  Bij hevige wind of onweer: het eventuele regenwater laten aflopen, de  attractie aflaten, torens en muren naar binnen plooien, attractie in twee  plooien. Blowers en verlengsnoeren uit de regen zetten.  

Schade, verlies en verantwoordelijkheid

Op het moment van de plaatsing/levering, ondertekent de huurder de werkbon. Hiermee verklaart de huurder zich automatisch akkoord met  alle huur- en gebruiksvoorwaarden. Bij de levering wordt al het materiaal (springkastelen, toestellen,…)  samen met de huurder op schade gecontroleerd. Schade dat nadien ontstaat, tijdens de hele verhuurperiode, dient zo  snel mogelijk gemeld te worden en valt onder de verantwoordelijkheid  van de huurder. De huurder dient het springkasteel te gebruiken “als een goede  huisvader.” Bij schade worden al de door No Limit Events (RS&NVU BV)  gemaakte kosten voor herstelling doorgerekend aan de huurder.  Herstellingen gebeuren steeds door een door No Limit Events  (RS&NVU BV) gekozen bedrijf, de huurder heeft hierin geen  inspraak. In geval van diefstal en/of verlies, dient de huurder zowel de  overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde goed  te vergoeden.  

Uurregeling 

Een verhuur mag maximum 12u duren en loopt steeds binnen  dezelfde dag. Indien de verhuur doorloopt na 22u, zal er 50% van een nieuwe  verhuurdag worden aangerekend (= prijs tweedaagse). De tweedaagse prijs geldt ook voor een avondverhuur die doorloopt tot de voormiddag de dag erna (vb. attractie op een party tussen 11u – 5u). Attracties die voor langer dan 1 dag worden gehuurd, zullen steeds  onder bepaalde voorwaarden en afspraken worden verhuurd, dit met betrekking tot de nacht  (attracties overdekken met zeil en de blazers verwijderen, of intergaal binnen plaatsen). 

Gebruiksvoorwaarden attracties 

Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke  en nuchtere volwassene. Eten, drinken, schoenen, confetti en scherpe voorwerpen zijn  verboden op de attractie. Het is bovendien niet toegestaan om de attractie in warme  omstandigheden met water te overgieten of besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals  hierboven beschreven, zal de integrale schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik  zoals hierboven beschreven, zullen gereinigd worden aan 50 euro/u excl BTW met een startkost  van 50 euro. 

Locatie, Stroomvoorziening en doorgangen 

Huurder voorziet zelf een terrein. Indien ondergrond geen gras is,  staan rond elke attractie minimum 4 vaste verankeringpunten (boom, paal, bank,…) in de  onmiddellijk nabijheid van de attractie en/of tent. Bij plaatsing en opruim dient 1 persoon beschikbaar te zijn om  eventueel een handje te helpen. Tevens dient deze persoon op de hoogte te zijn van waar de  attractie en/of tent dient geplaatst te worden en waar er stroom kan gehaald worden. De huurder moet er alles aan doen om No Limit Events tot zo dicht  mogelijk bij de plaats van de locatie van de attractie te kunnen laten rijden. Indien doorgang smaller dan 1m is en/of er zijn trappen, moet No Limit Events op voorhand verwittigd worden. De huurder dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te  voor zien (steeds 220V). Verbruik van stroompunten is altijd op kosten en verantwoordelijkheid van de huurder. No Limit Events voorziet max. 10m kabel per bloweraansluiting. 

Social Media 

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij  eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de social media, de website van No Limit  Events en andere (online) kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van No Limit Events.