ALGEMENE VOORWAARDEN


No Limit Events


Art. 1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten en facturen met
betrekking tot de verhuur, verkoop en levering door No Limit Events van producten, diensten en
andere werkzaamheden.
De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling, waarvoor hij zal
tekenen.
Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de
klant zijn alleen dan aan No Limit Events tegenstelbaar wanneer zij door deze laatste, of zijn
gevolmachtigde schriftelijk worden bevestigd.
In het geval van erkende en bevestigde afwijkingen door No Limit Events, of zijn gevolmachtigde,
blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
attractieverhuur & tentverhuur: RS & NVU BV –groenstraat 4 bus 3R–2547 LINT– BTW BE
0733.729.774 – [email protected]

Art. 1.2.
Bij iedere levering wordt er een afleverbon ondertekend & wordt er een betaalmogelijkheid
gekozen.

Art. 1.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij levering of over te schrijven op het
rekeningnummer, zoals vermeld op de facturen & afleverbon.

Art. 1.4. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %, berekend op jaarbasis, evenals
een conventioneel schadebeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

Art. 1.5. Eventuele klachten en verwerpingen moeten door een per post aangetekend schrijven of bij
deurwaardersexploot gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten. Bij
geschillen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen en Antwerpen bevoegd.

Art. 1.6. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en naam
kunnen verschijnen op de social media, de website van No Limit Events en andere (online) kanalen
onder de redactionele verantwoordelijkheid van No Limit Events.

2) SPECIFIEKE VOORWAARDEN:

Art 2.1 Bediening

Art 2.1.1.
Staat en veiligheid deelnemers
Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar
wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.
Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de No Limit Events begeleider of afspraken
t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep.
Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle
gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. No Limit Events kan niet
verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.

Art 2.1.2.
Indien klant locatie voorziet: Stroomvoorziening en doorgangen
De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).
Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.
No Limit Events voorziet max. 10m kabel per bloweraansluiting.
Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.

Art. 2.1.3. Aansprakelijkheid & verzekeringen

De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor
zijn deelnemers.
De klant wordt aansprakelijk gesteld bij opzettelijk toegebrachte schade en zal deze moeten
vergoeden.
De klant dient steeds de instructies van de No Limit Events begeleider te respecteren of kan zonder
terugbetaling uit de activiteit worden gezet.
No Limit Events kan in geval van overmacht, zoals storm of andere extreme
weersomstandigheden, zelf beslissen om bepaalde attracties / activiteiten tijdelijk of definitief stil te
leggen, zonder aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele verliezen of schade.

Art. 2.2.
ATTRACTIEVERHUUR & TENTVERHUUR

Art 2.2.1. Locatie, Stroomvoorziening en doorgangen
Huurder voorziet zelf een terrein. Indien ondergrond geen gras is, staan rond elke attractie
minimum 4 vaste verankeringpunten (boom, paal, bank,…) in de onmiddellijk nabijheid van de
attractie en/of tent.
Bij plaatsing en opruim dient 1 persoon beschikbaar te zijn om eventueel een handje te helpen.
Tevens dient deze persoon op de hoogte te zijn van waar de attractie en/of tent dient geplaatst te
worden en waar er stroom kan gehaald worden.
De huurder moet er alles aan doen om No Limit Events tot zo dicht mogelijk bij de plaats van de
locatie van de attractie te kunnen laten rijden. Indien doorgang smaller dan 1m is en/of er zijn
trappen, moet No Limit Events op voorhand verwittigd worden.
De huurder dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voor zien (steeds 220V).
Verbruik van stroompunten is altijd op kosten en verantwoordelijkheid van de huurder.
No Limit Events voorziet max. 10m kabel per bloweraansluiting.

Art 2.2.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen
Vanaf het leveringstijdstip is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de attractie en/of
tent en eventuele gevolgen. Hij dient gedurende de volledige huurtijd alle maatregelen te nemen om
de attractie en/of tent te gebruiken zoals hierboven beschreven.
Huurder voorziet bij voorkeur een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel
lichamelijke ongevallen. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongevallen bij onjuist of onveilig gebruik.
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de
volledige huurperiode. Ook als No Limit Events de bediening regeld. De huurder zal aangebrachte
schade vergoeden en bij diefstal van de attractie en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging
(nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.
Bij plaatsing erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de
gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
De attractie mag in geen enkel geval doorverhuurd worden (tenzij anders overeen gekomen).

Art. 2.2.3. Gebruiksvoorschriften Attracties.
Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene.
Eten, drinken, schoenen, confetti en scherpe voorwerpen zijn verboden op de attractie. Het is
bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of
besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale
schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven,
zullen gereinigd worden aan 50 euro/u excl BTW met een startkost van 50 euro.
Beveiliging en blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer
verplaatst worden na plaatsing van No Limit Events. De motor mag niet afgedekt worden.
Bij onweer en hevige wind boven 4 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en
moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden.
Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk No Limit Events op de hoogte te
stellen.
Indien onduidelijkheden of bijkomende vragen tijdens het gebruik: bel uw contactpersoon bij No
Limit Events of (indien niet bereikbaar) 0496 791641Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect
door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de
huurder aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten
vergoeden.

Art. 2.2.4. Betaling en voorschot
Dient te gebeuren contant en gepast op de dag zelf, tenzij anders overeengekomen.
Het kan ook op voorhand gestort worden op BE06 7360 6355 9922 met factuurnummer als
mededeling. Op de dag zelf graag een bewijsje voorzien.
Bij attractieverhuren van meer dan 1000 euro wordt er 50% voorschot aangerekend worden. De
klant ontvangt een factuur die binnen de 8 dagen moet voldaan worden.
Indien overeengekomen dat de betaling achteraf kan gebeuren, bedraagt de betalingstermijn steeds
30 dagen na de verhuur en na ontvangst van de factuur.

Art. 2.2.5. Annulatietermijn + aanrekening
Bij annulatie betaalt u steeds 50% van het te betalen bedrag 75% indien u minder dan 8 dagen voor
datum van uw event annuleert.

Art. 2.2.6. Bij regenweer
Indien heel slecht weer voorspeld, kan de klant de huur van een attractie annuleren. De annulatie
dient maximum 48u voor de start van de verhuur te gebeuren en kan enkel gebeuren indien er
regen- en/of storm voorspeld wordt van meer dan 4 beaufort op www.kmi.be.

Art. 2.2.7. Uurregeling
Een verhuur mag maximum 12u duren en loopt steeds binnen dezelfde dag.
Indien de verhuur doorloopt na 22u, zal er 50% van een nieuwe verhuurdag worden aangerekend (=
prijs tweedaagse).
-De tweedaagse prijs geldt ook voor een avondverhuur die doorloopt tot de voormiddag de dag erna
(vb. attractie op een party tussen 11u – 5u).
– Attracties die voor langer dan 1 dag worden gehuurd, zullen steeds onder bepaalde voorwaarden en
afspraken worden verhuurd, dit met betrekking tot de nacht (attracties overdekken met zeil en de
blazers verwijderen, of intergaal binnen plaatsen).

Art. 2.3. SPORTEVENTS: SPORTDAGEN

Art 2.3.1. Indien klant locatie voorziet: Locatievoorwaarden en stroomvoorziening.
De Locatie wordt steeds ordelijk en net gepresenteerd voor de activiteit en bereikbaar zijn zonder
obstructie van materialen.Indien een externe locatie, wordt de accomodatie in dezelfde staat
achtergelaten.
De ruimtes moeten allemaal bereikbaar zijn voor de plaatsers. Indien doorgang smaller dan 1m is
en/of er zijn trappen, moet No Limit Events op voorhand verwittigd worden voor ondertekening van
de overeenkomst.
De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).
Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.
No Limit Events voorziet max. 10m kabel per bloweraansluiting.
Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.

Art. 2.3.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen
De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor
zijn deelnemers
Bij schade en/of ongevallen zal eerst altijd de eigen verzekering dienen te worden aangesproken.

Art. 2.3.3. Schade aangebracht door de klant
Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet
overeenstemt met de overeenkomst, zal de klant aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en
eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Art. 2.3.4. De coördinatorfunctie
Een coördinator is een medewerker van No Limit Events die de sportdag opstart, opvolgt doorheen
de dag en afsluit. De coördinator zorgt voor de algemene organisatie en het vlotte verloop en is het
aanspreekpunt voor de klant.
Een coördinator zal geen vaste activiteit op zich nemen, ook al is er sprake van een tekort in
lesgevers.
Een coördinator is bevoegd om beslissingen te nemen naar tucht, veiligheid of organisatie.

Art. 2.3.5. Gebruiksvoorwaarden attracties.
Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene.
Eten, drinken, schoenen, confetti en scherpe voorwerpen zijn verboden op de attractie. Het is
bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of
besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale
schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven,
zullen gereinigd worden aan 50 euro/u excl BTW met een startkost van 50 euro.
Beveiliging en blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer
verplaatst worden na plaatsing van No Limit Events. De motor mag niet afgedekt worden.
Bij onweer en hevige wind boven 4 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en
moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden.
Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk No Limit Events op de hoogte te
stellen.
Indien onduidelijkheden of bijkomende vragen tijdens het gebruik: Bel No Limit Events op 0496
791641.
Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet
overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en de
herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Art 2.3.6. Staat en veiligheid deelnemers
Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar
wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.
Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de No Limit Events begeleider of afspraken
t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de
besproken tarieven.
Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle
gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. No Limit Events kan niet
verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.

Art. 2.3.7. Annulatietermijn +aanrekening
Bij annulatie betaalt u steeds 50% van het te betalen bedrag. U betaalt 75% indien u minder dan 8
dagen voor datum van uw event annuleert